sx sustainability expo 2023 “สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ตัวเรา แล้วมันจบที่ตัวเราได้ไหม”

sx sustainability expo 2023 “สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ตัวเรา แล้วมันจบที่ตัวเราได้ไหม”

เครื่องย่อยเศษอาหาร
เครื่องย่อยเศษอาหาร

“สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ตัวเรา แล้วมันจบที่ตัวเราได้ไหม” เสาวนางาน sx sustainability expo 2023

คุณณัฐานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัดร่วมเสาวนา เพื่อหาคำตอบในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ตัวเรา แล้วมันจบที่ตัวเราได้ไหม” กับปัญหาขยะเศษอาหารในปัจจุบัน รวมถึงหาทางออกในการกำจัดขยะเศษอาหารเหล่านั้น รวมถึงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆที่เกิดจากตัวเรา และเราสามารถจัดการปัญหานั้นได้อย่างไร

sx sustainability expo 2023

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขยะชนิดอื่น ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ Oklin จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยเราให้บริการตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การติดตั้งเครื่อง และจนถึงขั้นตอนการได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมทั้งการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น การทำแปลงเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำมาบริโภคได้กับบุคลากรภายในองค์กรแบบยั่งยืน และนำไปสู่การดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ป่าในเชิง CSR และ CSV เป็นการจัดการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และก๊าซชนิดอื่น ๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชุมชน และ องค์กรเองแบบยั่งยืน

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดจนการอบรม เรื่องการคัดแยกขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะเศษอาหาร เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลขยะชนิดอื่น ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง นอกจากนี้ Oklin จัดจำหน่ายเครื่องกำจัดเศษอาหาร ถังย่อยเศษอาหาร โดยเราให้บริการตั้งแต่ก่อนใช้เครื่อง การติดตั้งเครื่อง และจนถึงขั้นตอนการได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เหมาะสมทั้งการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้น การทำแปลงเพาะปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำมาบริโภคได้กับบุคลากรภายในองค์กรแบบยั่งยืน และนำไปสู่การดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ป่าในเชิง CSR และ CSV เป็นการจัดการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และก๊าซชนิดอื่น ๆ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งชุมชน และ องค์กรเองแบบยั่งยืน

“Oklin ผู้นำโซลูชั่นการแก้ปัญหาขยะอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายที่จะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2025 และดำเนินธุรกิจควบคู่กับการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030”

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top