เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม ควรเลือกใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร

เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม ควรเลือกใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร

เครื่องกำจัดเศษอาหาร
เครื่องกำจัดเศษอาหาร

เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงแรม ควรเลือกใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร

เครื่องกำจัดเศษอาหารอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรม ล้วนเป็นสถานที่ที่มีปริมาณเศษอาหารจำนวนมาก เศษอาหารเหล่านี้หากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย อาทิ เศษอาหารเป็นสาเหตุสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการหมักย่อยของเศษอาหารในบ่อฝังกลบ ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการหมักย่อยเศษอาหาร ได้แก่ แก๊สมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์ ซึ่งแก๊สมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 28 เท่า แต่หากโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรมนำเครื่องกำจัดเศษอาหารเข้ามาใช้งาน ก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรม ควรเลือกใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร

เครื่องกำจัดเศษอาหาร

 • เครื่องกำจัดเศษอาหารช่วยให้จัดการขยะได้ง่ายขึ้น
  การใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรมช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องบริหารจัดการในแต่ละวัน ช่วยประหยัดทั้งเวลาที่แม่บ้านจะต้องมาจัดเก็บขยะเศษอาหาร และยังประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะเศษอาหารอีกด้วย เพราะเพียงนำขยะเศษอาหารไปเทใส่ในเครื่องกำจัดเศษอาหาร ก็จะช่วยลดขั้นตอนในการกำจัดขยะเศษอาหารไปได้หลายขั้นตอน

 • เครื่องกำจัดเศษอาหารช่วยลดปริมาณขยะ
  ในแต่ละวันโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรม มีขยะเศษอาหารที่ต้องกำจัดในปริมาณมาก แต่หากนำเครื่องกำจัดเศษอาหารเข้ามาใช้งานในส่วนของการทำความสะอาดประจำวัน ก็จะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ถึง 90% ในเวลา 24 ชั่วโมง

 • ทำปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหาร
  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรมที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีแปลงเกษตรเป็นของตนเอง เพื่อลดต้นทุนค่าวัตถุดิบ หรือเพื่อให้ปลอดภัยจากสารเคมีในวัตถุดิบที่มาจากซัพพลายเออร์ การใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารสามารถย่อยสลายขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้แบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยขยะที่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชได้

 • เครื่องกำจัดเศษอาหารช่วยลดการหมักหมมของขยะเศษอาหาร
  เพราะในแต่ละวันรถเก็บขยะจะเข้ามานำขยะตามสถานที่ต่าง ๆ ไปทิ้งแค่เพียงวันละ 1 ครั้งในตอนเช้าตรู่เท่านั้น หรือหากเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน หรือโรงแรมที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด และอยู่นอกเขตเทศบาล และไม่มีเครื่องกำจัดเศษอาหารไว้ใช้งาน ก็จะต้องมีการรวบรวมขยะเศษอาหารเอาไว้เพื่อรอการนำไปทิ้ง จึงทำให้ขยะเศษอาหารเกิดการหมักหมมจนมีกลิ่นเน่าเหม็น และกลายเป็นบ่อเกิดของแมลงวันและเชื้อโรคต่าง ๆ รวมถึงดึงดูดแมลงสาบและสัตว์ประเภทอื่น ๆ ที่หากินตามกองขยะ ให้เข้ามาขุดคุ้ยขยะอีกด้วย ดังนั้นการกำจัดขยะเศษอาหารทุกวันด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหาร จะช่วยลดการหมักหมมของขยะเศษอาหารได้ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดสุขอนามัยที่ดีในสถานประกอบการ

 • เครื่องกำจัดเศษอาหารช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดก๊าซมีเทน
  หากโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรมที่ไม่มีเครื่องกำจัดเศษอาหาร ใช้วิธีกำจัดขยะมูลฝอยกับขยะเศษอาหารด้วยการฝังกลบในดิน หรือนำไปหมักไว้ในบ่อหมักปุ๋ย ก็จะทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4) จากกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Decornposition) ซึ่งก๊าซมีเทนเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นก๊าซที่ส่งผลให้โลกร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง 28 เท่า ดังนั้นหากเปลี่ยนวิธีกำจัดขยะเศษอาหาร จากการฝังกลบ มาเป็นการกำจัดด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหาร ก็จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทน ซึ่งถือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว

 • เครื่องกำจัดเศษอาหารสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้
  ทุกองค์กรย่อมมีการทำ CSR เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ดังนั้นการลดปริมาณขยะ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ด้วยการใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร จะทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของส่วนรวม โดยเฉพาะในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขยะเศษอาหารจากกระบวนการผลิตเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก การใช้เครื่องกำจัดเศษอาหาร จะเป็นการแสดงให้สาธารณชนเห็นว่า โรงงานใส่ใจสังคมส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 • เครื่องกำจัดเศษอาหารอาหารช่วยให้ได้ผลผลิตที่สะอาดปลอดภัย และประหยัด
  หากโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรมมีแปลงเกษตรสำหรับปลูกพืชผักหรือผลไม้เป็นของตนเอง เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร การใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารจะช่วยให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ทุกวัน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการหมักปุ๋ย และไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง และเมื่อโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรมนำผลผลิตจากแปลงเกษตร ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากเครื่องกำจัดเศษอาหาร มาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารในธุรกิจของตนเอง เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า, ใช้ปรุงเป็นอาหารให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม หรือนำไปทำเป็นอาหารในโรงอาหารของนักเรียนหรือพนักงาน ก็จะมั่นใจได้ว่าวัตถุดิบปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแน่นอน

การใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารในการกำจัดเศษอาหารเหลือทิ้งในแต่ละวัน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว เพียงลงทุนติดตั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารให้เพียงพอต่อการใช้งาน ก็จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการกำจัดขยะได้แน่นอน อีกทั้งยังทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

องค์กรสีเขียวที่ร่วมรักโลกไปกับเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin

ปัจจุบันมีธุรกิจมากมายทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่เริ่มหันมาลดโลกร้อน ด้วยการนำเครื่องกำจัดเศษอาหาร ไปใช้ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานต้นแบบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงโรงแรมสีเขียว ดังนี้

 • โรงแรม แรนโช ชาญวีร์ เขาใหญ่
 • เครื่องกำจัดเศษอาหาร

 • คูโบต้า สำนักงานใหญ่(นวนคร)
  เครื่องกำจัดเศษอาหาร

 • บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  เครื่องกำจัดเศษอาหาร

หากโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และโรงแรมที่สนใจติดตั้งเครื่องกำจัดเศษอาหาร เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบอัตโนมัติและเพื่อกำจัดเศษอาหารอย่างง่ายดาย ลองเลือกใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารภาคอุตสาหกรรม Oklin สำหรับการใช้งานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยเครื่องกำจัดเศษอาหาร Oklin มีให้เลือกหลายขนาด และแต่ละขนาดสามารถรองรับขยะเศษอาหารได้ตั้งแต่ 25-1,650 กิโลกรัมต่อวัน เพียงเลือกใช้เครื่องกำจัดเศษอาหารที่สามารถรองรับปริมาณขยะในแต่ละวันขององค์กร ก็จะช่วยลดปริมาณของเศษอาหารที่ต้องกำจัดในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย

สามารถติดต่อสอบถามสินค้า เครื่องกำจัดเศษอาหาร และติดตามโปรโมชั่นดี ๆ ได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top