ลดภาษีคาร์บอน สร้างโลก Net Zero ด้วยเครื่องย่อยอาหาร
ลดภาษีคาร์บอน สร้างโลก Net Zero ด้วยเครื่องย่อยอาหาร

ดภาษีคาร์บอน สร้างโลก Net Zero ด้วยเครื่องย่อยเศษอาหาร

เครื่องย่อยเศษอาหาร Oklin นวัตกรรมนี้ช่วยโลก Net Zero และลดภาษีคาร์บอนได้อย่างไร

คุณอาจคาดไม่ถึงว่าการลดปริมาณขยะเศษอาหารจากสถานประกอบการของคุณ ด้วยเครื่องย่อยอาหารที่จะช่วยเปลี่ยนขยะเศษอาหารวันละหลายร้อยกิโลกรัมให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี จะทำให้กิจการของคุณมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเหลือ 0% หรือ Net Zero ที่กำลังรณรงค์กันอยู่ทั่วโลกในขณะนี้

นอกจากนี้เครื่องย่อยอาหารยังอาจช่วยให้คุณลดการจ่ายภาษีคาร์บอนที่ทางรัฐบาลกำลังมีแผนการที่จะบังคับใช้ในอนาคต สำหรับธุรกิจที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งแม้กิจการของคุณอาจไม่ได้มีการใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก แต่ก็ยังมีแนวโน้มในการปล่อยก๊าซอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศของโลกได้เช่นกัน เช่น ก๊าซมีเทน ดังนั้นเครื่องย่อยอาหารจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

นโยบาย Net Zero และภาษีคาร์บอน เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

เหตุที่นโยบาย Net Zero และการเก็บภาษีคาร์บอน เริ่มถูกนำมาใช้ในหลาย ๆ ประเทศ และกำลังเป็นเรื่องที่ภาครัฐและภาคธุรกิจกำลังตื่นตัวกันเป็นอย่างมาก ก็เป็นเพราะในปัจจุบันนี้ ภาวะโลกร้อนหรือ Greenhouse Effect ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากสภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกมีก๊าซบางชนิดที่เรียกกันว่า “ก๊าซเรือนกระจก” สะสมอยู่มากเกินไปจนทำให้ชั้นบรรยากาศเสียสมดุลและสภาพอากาศของโลกแปรปรวน จนเกิดภัยแล้งและภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และยังทำอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกสูงขึ้นกว่าเดิม

หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศของโลกคือ ก๊าซมีเทน เกิดขึ้นจากการย่อยสลายและการเน่าเสียของอินทรียวัตถุ ซึ่งได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์ เศษอาหาร และขยะมูลฝอยต่าง ๆ ที่เกิดการหมักหมม หรือมีการนำไปลงฝังดินเพื่อให้เน่าเปื่อย ไม่ได้มีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเศษอาหารอย่างถูกวิธีด้วยเครื่องย่อยอาหาร

อันตรายจาการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา จึงทำให้องค์กรระดับประเทศไม่นิ่งนอนใจ และออกนโยบายเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่เลวร้ายต่อโลกไปมากกว่านี้ เป็นเหตุให้มีนโยบาย Net Zero ซึ่งมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซอันตรายเหล่านี้ให้เป็นศูนย์ และมีการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนออกมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง

เครื่องย่อยอาหารทำให้นโยบาย Net Zero เป็นจริงได้อย่างไร

การที่สถานประกอบการต่าง ๆ นำเครื่องย่อยอาหารเข้ามาใช้ในการกำจัดขยะเศษอาหารและขยะอินทรีย์ในแต่ละวัน ก็จะช่วยให้สถานประกอบการสามารถลดปริมาณขยะเหล่านี้ลงได้ และถือว่าเป็นการลดการผลิตก๊าซมีเทนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยเช่นกัน

อีกทั้งเครื่องย่อยอาหารยังช่วยเปลี่ยนขยะที่เป็นภาระในการจัดการ ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น จึงสามารถลดการผลิตก๊าซมีเทนได้ในปริมาณมาก เพราะสถานประกอบการสามารถทิ้งขยะเศษอาหารลงในเครื่องย่อยอาหารได้ทุกวัน โดยไม่ต้องนำขยะไปพักไว้ก่อนเพื่อรอให้ขยะชุดเดิมย่อยสลาย เนื่องจากในระหว่างที่พักขยะไว้ก่อนนั้น ก็อาจทำให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นได้เช่นกัน

ดังนั้นการใช้เครื่องย่อยอาหารที่สามารถย่อยสลายขยะให้กลายเป็นปุ๋ยได้ไว จึงช่วยลดปัญหาการหมักหมมของขยะเศษอาหารได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้สถานประกอบการสามารถเข้าใกล้เป้าหมาย Net Zero ซึ่งก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น

เครื่องย่อยอาหารจะช่วยให้องค์กรลดการจ่ายภาษีคาร์บอนได้อย่างไร

ขณะนี้รัฐบาลในบางประเทศที่ปฏิบัติตามนโยบาย Net Zero อย่างจริงจัง ได้เริ่มดำเนินการเก็บภาษีคาร์บอนกับสถานประกอบการหรือการประกอบกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ในปริมาณมากกันแล้ว ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้สถานประกอบการต่าง ๆ ลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงจนเหลือเพียง 0% ในอนาคตตามนโยบาย Net Zero และเพื่อเป็นการช่วยผลักดันให้สถานประกอบการหันไปใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้น

ดังนั้นหากสถานประกอบการใดมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก หรือมีการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะต้องเสียภาษีคาร์บอนตามที่รัฐกำหนด ซึ่งก็จะกลายเป็นต้นทุนที่หนักอึ้งของสถานประกอบการเลยทีเดียว

แต่หากสถานประกอบการใด เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหารขนาดใหญ่ ฟาร์มปศุสัตว์ หรือสายการบิน สามารถลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน รวมถึงก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ได้ ก็จะจ่ายภาษีคาร์บอนน้อยลง และเข้าใกล้เป้าหมาย Net Zero ได้มากขึ้น ซึ่งเครื่องย่อยอาหารจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้สถานประกอบการลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้นั่นเอง

หากสถานประกอบการมีการทิ้งขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ปริมาณ ไม่ใช้เครื่องย่อยอาหารในการกำจัดขยะ ก็จะทำให้มีขยะเศษอาหารเน่าเสียหมักหมมจนปล่อยก๊าซมีเทนในปริมาณมาก และทำให้ต้องเสียภาษีคาร์บอนให้กับรัฐ จนกลายเป็นต้นทุนของสถานประกอบการ

ดังนั้นหากสถานประกอบการของคุณต้องการเข้าสู่นโยบาย Net Zero และลดภาระการจ่ายภาษีคาร์บอนในอนาคต ก็ควรเริ่มหันมาใช้เครื่องย่อยอาหารในการกำจัดขยะเศษอาหารและขยะอินทรีย์ตั้งแต่วันนี้ เพื่อผลที่ดีในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการทำ CSR และ CSV เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรอีกด้วย

เริ่มเข้าสู่สังคม Net Zero ในวันนี้ เพียงเลือกใช้เครื่องย่อยอาหาร Oklin ที่มีจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง เท่านี้คุณก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจตามนโยบาย Net Zero แล้ว ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้ทั้งพลังงานและต้นทุนในการจัดการขยะเศษอาหารอย่างยั่งยืน

สนใจสินค้าเครื่องย่อยเศษอาหาร Oklin หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top