AIS Contact Center (นครราชสีมา) มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา

AIS Contact Center (นครราชสีมา) มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา

AIS Contact Center (นครราชสีมา) จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดยคุณสุชิณา ขานจันทึก ผู้จัดการส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ จ.นครราชสีมา ร่วมกับบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารของโรงอาหาร AIS Contact Center (นครราชสีมา) จำนวน 300 กิโลกรัม ให้แก่โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิรัช ติจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ทาง AIS Contact Center (นครราชสีมา) ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) เพื่อให้ได้ปุ๋ยนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป

โดย “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน รวมถึงยังเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนด้านการผลิต จากการนำขยะจากเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นตามแนวคิด Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียน

สำหรับปุ๋ยจำนวน 300 กิโลกรัม ได้จากการกำจัดขยะเศษอาหารจาก AIS Contact Center (นครราชสีมา) จำนวน 1,765 กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ได้ 4,447 kg.CO2e ลดก๊าซมีเทนจากเศษอาหารในหลุมฝังกลบได้ 71 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งเป็นระยะทาง 10 กม. จำนวน 2,614 คัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) มีคุณสมบัติ ในการกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นกระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: oklinthailand , Instagram : oklinthailand , Line : @oklinthailand และ www.oklin.co.th

 

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top