101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “ส่งต่อความยั่งยืน สู่ชุมชน” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “ส่งต่อความยั่งยืน สู่ชุมชน” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

เครื่องกำจัดขยะให้เป็นปุ๋ย

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ True Digital Park จัดงานมอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ได้จากเครื่องกำจัดเศษอาหารโอ๊คลินกลายเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง สืบเนื่องจาก True Digital Park ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอาหารที่มีปริมาณมากและต้องการกำจัดที่ต้นทาง สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลดปัญหาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในหลุมฝังกลบของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

จากเป้าหมายดังกล่าว บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) ร่วมกับ True Digital Park จึงได้มีการนำปุ๋ยจากขยะเศษอาหารในร้านอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการ True Digital Park ผ่านกระบวนการย่อยสลายเป็นปุ๋ย ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่การนำไปพัฒนาให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ทั้งการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน และพื้นที่ป่าในเชิงป่า นำไปสู่การเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่จาก การปลูกต้นไม้ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดส่งมอบปุ๋ยจากขยะ เศษอาหารสู่พื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 2,230 กิโลกรัม เพื่อกระจายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

101 True digital park ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าเพื่อนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) ให้ได้ปุ๋ยนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป

สำหรับปุ๋ยจำนวน 2,230 กิโลกรัม ได้จากการกำจัดขยะเศษอาหารจาก 101 True digital park จำนวน 13,500 กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ได้ 6,277.50 เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 661 ต้น 

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) มีคุณสมบัติ ในการกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นกระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: oklinthailand , Instagram : oklinthailand , Line : @oklinthailand และ www.oklin.co.th

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top