101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “ส่งต่อความยั่งยืน สู่ชุมชน” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ True Digital P …

101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “ส่งต่อความยั่งยืน สู่ชุมชน” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร Read More »