OKLIN FOOD WASTE TRUCK -โอ๊คลินสัญจร

OKLIN FOOD WASTE TRUCK -โอ๊คลินสัญจร

0
กำจัดขยะเศษอาหารจากโครงการรวมทั้งสิ้น 4,146 กก.
0
เปลี่ยนเป็นปุ๋ยจากการย่อยสลายจากรวมทั้งสิ้น 704 กก.
0
สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ถึง 1,927 kg./co2e

More Posts

Send Us A Message

Top