โอ๊คลินร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) ภายใต้แนวคิด Invest In Our Planet

โอ๊คลินร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) ภายใต้แนวคิด Invest In Our Planet

โอ๊คลิน x ธนาคารกรุงศรี เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย
โอ๊คลิน x ธนาคารกรุงศรี เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย
#โอ๊คลิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) ภายใต้แนวคิด Invest In Our Planet: ทำเพื่อโลกวันนี้ อนาคตที่ดีเป็นของเรา
ทส.ร่วมกับพันธมิตรร้านกาแฟทั่วประเทศ เดินหน้าร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะต้นทาง และใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันคุ้มครองโลก 2565
วันนี้ (22 เม.ย. 2565) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) ภายใต้แนวคิด “Invest In Our Planet : ทำเพื่อโลกวันนี้ อนาคตที่ดี เป็นของเรา” สร้างความตื่นตัวในสังคมกับวิกฤตจากขยะพลาสติกในปัจจุบันที่มีจำนวนมหาศาล ให้เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และนำทรัพยากรกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด

โอ๊คลิน x ธนาคารกรุงศรี เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตจากขยะพลาสติกจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastics : SUP) อาทิ ประเภทแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว มากถึง 9,750 ล้านใบต่อปี และหลอดพลาสติก มากถึง 5,000 ล้านหลอดต่อปี โดยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภค และการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มธุรกิจร้านกาแฟและตลาดกาแฟในประเทศไทย และเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ประกอบกับเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 (Earth Day 2022) ที่มีแนวคิด “Invest In Our Planet : ทำเพื่อโลกวันนี้ อนาคตที่ดี เป็นของเรา” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจีงได้ร่วมกับภาคเอกชน และผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ และการบริโภควิถีใหม่ ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อก้าวสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอ๊คลิน x ธนาคารกรุงศรี เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องในวันคุ้มครองโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี โดยในปี 2565 (Earth Day 2022) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2565 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Invest In Our Planet : ทำเพื่อโลกวันนี้ อนาคตที่ดี เป็นของเรา” ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ “ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Coffee Shop) โดยมีหน่วยงานและร้านกาแฟเข้าร่วม จำนวน 30 แห่ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดภาคีความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการร้านกาแฟ ในการวางแนวทางหรือนโยบายในการประกอบกิจการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ และการบริโภคภายในร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของลูกค้าหรือผู้บริโภคในการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะต้นทางและการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการประกาศเจตนารมณ์งดจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมแบบใช้ครั้งเดียว โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรร่วมโครงการ 6 หน่วยงาน จะงดจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมแบบใช้ครั้งเดียวในห้างแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และร่วมส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาทดแทน อีกด้วย

โอ๊คลิน x ธนาคารกรุงศรี เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top