รักษ์โลกด้วย อาหารจากพืช (Plant-Based Food) ทางเลือกใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รักษ์โลกด้วย อาหารจากพืช (Plant-Based Food) ทางเลือกใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รักษ์โลกด้วย อาหารจากพืช (Plant-Based Food) ทางเลือกใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การบริโภคอาหารที่มาจากพืชเป็นหลัก หรือ Plant-based Food กำลังได้รับความสนใจในหมู่คนเป็นจำนวนมาก การเลือกที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงในบางมื้อ หรือไม่รับประทานเลย และมาเน้นทานอาหารประเภทพืชผักในชีวิตประจำวัน นอกจากจะส่งผลดีกับสุขภาพแล้ว การทานอาหารจากพืช (Plant-Based Food) ยังส่งผลดีต่อโลก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อาหารจากพืช (Plant-Based Food) คืออะไร

Plant-Based Food คือ อาหารที่ทำมาจากพืช ผัก ผลไม้ เห็ดต่าง ๆ รวมไปถึงธัญพืช และถั่ว แต่งสีธรรมชาติจากพืช และใช้น้ำมันจากพืช ปรุงแต่งให้มีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงทั้งรูปลักษณ์ รสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัส

Plant-Based Food ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

การทำฟาร์มปศุสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์จะผลิตก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้โลกร้อนขึ้น เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนมากกว่าการทำเกษตรกรรม อีกทั้งการทำฟาร์มปศุสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ยังใช้พื้นที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการทำเกษตรกรรม รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียและเกิดกลิ่นรบกวนสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย ดังนั้นอาหารจากพืช (Plant-Based Food) จึงเป็นอาหารทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกและยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคตได้

เมื่อการบริโภคอาหารจากพืชไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ก็จำเป็นต้องมีการเพาะปลูกพืช ซึ่งการทำเกษตรกรรมมีปัจจัยการผลิตที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเช่น ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ดินและระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง แต่เมื่อจำเป็นต้องมีการผลิตอาหารเร่งให้ทันกับความต้องการ ก็ต้องทำการเกษตรที่มากขึ้นไปอีก ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นสูงและรวดเร็ว ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีในการทำเกษตรกรรมให้เป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้น  โดยการจำกัดปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง พลังงาน ที่ดิน น้ำ และสนับสนุนการทำการทำเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยจากมูลสัตว์ ปุ๋ยจากเศษอาหาร ปุ๋ยจากซากพืชซากสัตว์ เป็นต้น

Top