โอ๊คลิน เป็นส่วนหนึ่งในงาน “Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง” เพื่อกำจัดขยะให้เป็นศูนย์

Environman ร่วมกับ Ecotopia ได้จัดงาน “Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง” เพื่อให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโลกในอนาคตข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมเสวนา โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมด้วยอุสรา ยงปิยะกุล, นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์, วิลาวัณย์ ปานยัง, รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต, มารีญา พูนเลิศลาภ ร่วมงาน งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วม พร้อมเปิดพื้นที่รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “อีก 10 ปีข้างหน้า โลกเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?” และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร ธุรกิจ SMEs และประชาชนทั่วไป …

โอ๊คลิน เป็นส่วนหนึ่งในงาน “Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง” เพื่อกำจัดขยะให้เป็นศูนย์ Read More »