การกำจัดเศษอาหาร ด้วยวิธี Circular Food Systems

การกำจัดเศษอาหาร ด้วยวิธี Circular Food Systems

กำจัดเศษอาหาร
กำจัดเศษอาหาร

การกำจัดเศษอาหาร ด้วยวิธี Circular Food System

กำจัดเศษอาหารอย่างเหมาะสมช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก

การกำจัดเศษอาหารกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเพราะโลกกำลังเผชิญกับภาวะโลกเดือด ซึ่งเป็นภาวะที่โลกมีความร้อนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้สภาพอากาศแปรปรวนมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยพบว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านซีกโลกเหนือร้อนที่สุดในรอบ 170 ปีส่งผลให้น้ำแข็งละลายเร็วมากขึ้น 6-7 เท่า

สำหรับประเทศไทยเองในปี 2565 ก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสโดยจังหวัดที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุดในเดือนเมษายน ปี 2566 คือจังหวัดตากที่มีอุณหภูมิสูงถึง 44.6 องศาเซลเซียสที่ถือได้ว่ามีความอันตรายต่อการดำรงชีวิต ซึ่งหนึ่งในสาเหตุการเกิดภาวะโลกเดือด คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยะอาหารก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากวิธีการกำจัดเศษอาหาร

ในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการฝังกลบที่ทำให้เกิดการหมักของขยะอาหารเกิดการย่อยสลายและเกิดเป็นก๊าซมีเทนที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ และด้วยปริมาณของขยะอาหารที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำจัดเศษอาหารด้วยวิธีฝังกลบมีความรุนแรงมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ถึง 30 เท่า นอกจากนี้ขยะอาหารยังก่อให้เกิดมลพิษทางกลิ่น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารได้อีกด้วย

เพราะขยะอาหารโดยส่วนใหญ่ที่ถูกทิ้งเกิดจากการทิ้งอย่างสูญเปล่าทั้งจากกระบวนการผลิต การขนส่ง หรือจากผู้บริโภคเองโดยที่อาหารเหล่านั้นยังสามารถนำมาบริโภคหรือแปรสภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ส่งผลให้หลายประเทศค้นหาวิธีการลดการสูญเปล่าของอาหารและการกำจัดเศษอาหารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อลดปัญหาจากขยะอาหารที่ส่งผลกระทบทั้งต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม

Circular Food Systems การปฏิรูปการกำจัดเศษอาหารแบบยั่งยืน

อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยจำนวนประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารมีการเจริญเติบโตเร็วตามไปด้วย ซึ่งในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารมักจะเกิดการสูญเปล่าของวัตถุดิบจนกลายเป็นขยะอาหารตั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทำให้มีปริมาณมากจนกลายเป็นปัญหาของหลายประเทศ ซึ่งวิธีการกำจัดเศษอาหารแบบฝังกลบในระยะยาวแล้วอาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ หลายประเทศที่มีปัญหาขยะอาหารล้นประเทศจึงพยายามค้นหาวิธีลดขยะอาหารและกำจัดเศษอาหารอย่างยั่งยืนที่สามารถลดการสูญเปล่า เพิ่มมูลค่าของขยะอาหาร และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง Circular Food Systems สามารถตอบโจทย์การกำจัดเศษอาหารแบบยั่งยืนได้ตั้งแต่การปลูกพืชจนกลายเป็นอาหารของผู้บริโภค

Circular Food Systems เดิมทีเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่เน้นการใช้แบบหมุนเวียน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกันก็ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้สามารถใช้ต่อไปได้ในอนาคตเพราะการเพาะปลูกในแต่ละครั้งพื้นที่การเกษตรทั่วโลกต้องเสื่อมสภาพประมาณ 150,000 ตารางกิโลเมตร และใช้น้ำจืดร้อยละ 70 ของน้ำจืดที่มีอยู่ทั่วโลกหากไม่มีการฟื้นฟูทรัพยากรเหล่านี้ก็จะไร้ประโยชน์และหมดไปในที่สุด

กำจัดเศษอาหาร

ซึ่งวิธีการผลิตแบบ Circular Food Systems ส่งผลถึงการกำจัดเศษอาหารที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเพราะเป็นกำจัดเศษอาหารที่ต้นเหตุคือการลดปริมาณและแปรสภาพเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งการกำจัดเศษอาหารแบบ Circular Food Systems เป็นการปฏิรูปการกำจัดเศษอาหารที่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งบางครั้งวัตถุดิบหรืออาหารยังสามารถนำมาใช้งานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นได้เป็นการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในวงจรในการผลิตอาหารให้เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด เป็นการกำจัดเศษอาหารแบบยั่งยืนที่ดีทั้งต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

รูปแบบของการกำจัดเศษอาหารแบบ Circular Food Systems

โดยจะเริ่มตั้งแต่การปลูกพืชเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารที่มีการปฏิรูปการปลูกพืชให้เป็นแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมที่เป็นการปลูกแบบพืชเลี้ยงเดี่ยวให้เป็นการปลูกพืชที่มีการผสมผสานโดยในพื้นที่การเกษตรจะมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดและมีการเลี้ยงสัตว์อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้เกิดการใช้ที่หมุนเวียนทั้งพืชที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ มูลของสัตว์สามารถนำมาใช้บำรุงดิน ทำให้ได้พืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดยที่ยังใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะมีการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการสูญเปล่าของวัตถุดิบเป็นการลดจำนวนขยะอาหารและเทคโนโลยีในการกำจัดเศษอาหารเพื่อให้ขยะอาหารมีประโยชน์และสร้างมูลค่าได้

ในขั้นตอนของการขนส่งสินค้าเป้าหมายของ Circular Food Systems คือการลดระยะทางในการขนส่งให้เดินทางสั้นที่สุด เช่น การซื้อวัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นเพื่อลดการเกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดโอกาสสร้างความเสียหายของวัตถุดิบหรืออาหารที่เกิดจากการขนส่ง สำหรับผู้บริโภคซึ่งไม่ได้หมายถึงคนทั่วไปอย่างเดียวยังหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น ร้านอาหาร โรงแรม สามารถลดจำนวนอาหารที่เกินความจำเป็นโดยอาจใช้เทคโนโลยีในการช่วยคำนวณปริมาณอาหารที่ต้องใช้ในแต่วันและกำจัดเศษอาหารด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้การกำจัดเศษอาหารมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งนอกจากนั้นในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งก็ต้องออกแบบและผลิตจากวัสดุที่สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

กำจัดเศษอาหาร

ประโยชน์ของการกำจัดเศษอาหารด้วยวิธี Circular Food Systems

  1. ลดการแปรปรวนของสภาพอากาศ Circular Food Systems ช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนจากการกำจัดเศษอาหารแบบฝังกลบเนื่องจากมีปริมาณของขยะอาหารที่ลดลงที่เกิดจากการควบคุม การเกิดของขยะอาหารและการกำจัดเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยแปรสภาพขยะอาหารเพื่อให้นำไปใช้งานหมุนเวียนได้อีกครั้ง เช่น เป็นส่วนประกอบของปุ๋ย นอกจากนี้วิธีแบบ Circular Food Systems ยังช่วยกักเก็บคาร์บอนในดินเป็นการช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างดี

     

  2. ช่วยฟื้นฟูทรัพยากร ขยะอาหารสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยไส้เดือนได้หากมีการกำจัดเศษอาหารอย่างถูกต้องซึ่งปุ๋ยทั้งสองชนิดจะช่วยบำรุงดินให้มีสภาพที่สมบูรณ์ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเป็นการลดการสูญเปล่าของวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี

     

  3. ลดอัตราความอดอยาก เป็นประโยชน์ทางอ้อมของวิธีกำจัดเศษอาหารแบบ Circular Food Systems เนื่องจากวิธี Circular Food Systems จะกำจัดเศษอาหารด้วยการลดการเกิดของขยะอาหารซึ่งหมายความว่าอาหารที่ใช้ในการรับประทานจะมีปริมาณที่มากพอที่จะให้คนทั่วโลกได้บริโภคอย่างทั่วถึง

วิธี Circular Food Systems เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยกำจัดเศษอาหารที่ช่วยลดปริมาณขยะอาหารได้อย่างยั่งยืนเพราะเป็นวิธีการกำจัดเศษอาหารที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนที่สร้างประโยชน์และคุณค่ามากที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีในการผลิตอาหารและกำจัดเศษอาหารที่ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ขยะอาหารกลายเป็น Zero Waste ในที่สุด

หากสนใจเทคโนโลยีเครื่องกำจัดเศษอาหาร บริษัท โอ๊คลิน ยินดีให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำการคัดแยกขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการกำจัดเศษอาหารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องกำจัดเศษอาหารของโอ๊คลินจะช่วยย่อยเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพที่จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนหนึ่งในสาเหตุการเกิดก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณขยะอาหารอย่างมีคุณค่า ซึ่งเครื่องกำจัดเศษอาหารของโอ๊คลินมีทั้งขนาดสำหรับครัวเรือนจนถึงขนาดอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถช่วยให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นได้

สนใจเครื่องกำจัดเศษอาหารโอ๊คลิน ติดต่อ
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

Top