True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

True digital park ร่วมกับ บริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน” มอบวิตามินบำรุงพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารของศูนย์อาหารและร้านค้าต่างๆใน True digital park ได้วิตามินบำรุงพืช มอบให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (อบต.บางปลา) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. จำนวนทั้งสิ้น 1,500 กิโลกรัม ซึ่งรับมอบโดย นายพศิน ภูแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และตัวแทนหมู่บ้าน กลุ่มสตรีบางปลา กว่า 100 คน จำนวน 15 หมู่บ้าน

กลุ่มสตรีบางปลา ในปัจจุบัน มีชาวไทยพุทธ และ ชาวไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน ทางด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีการแต่งกาย ในระหว่างสองศาสนา ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ สานสัมพันธ์อันดีระหว่าง สองศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความสามัคคีกัน ระหว่างสองวัฒนธรรม  เพื่อเป็นสายใยสานสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในชุมชน และ มีการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่สตรี คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักปลอดสารพิษ ปลูกกินเองปลูกกินเองที่บ้าน ผ่านโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

True digital park ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าเพื่อนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) ให้ได้วิตามินบำรุงพืชนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป

สำหรับวิตามินบำรุงพืชจำนวน 1,500 กิโลกรัม ได้จากการกำจัดขยะเศษอาหารจาก True digital park จำนวน 9,600 กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ได้ 4,464 kg.CO2e ลดก๊าซมีเทนจากเศษอาหารในหลุมฝังกลบได้ 3,063 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งเป็นระยะทาง 10 กม. จำนวน 137,211 คัน

อย่างไรก็ตาม การร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ True digital park ถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอาหารที่มีปริมาณมาก และการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน โรงเรียน และพื้นที่ในเชิงป่า นำไปสู่การเพิ่มออกซิเจนในพื้นที่จากการปลูกต้นไม้ที่ดีกว่าเดิม 

More Posts

Send Us A Message

Top