101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน ทั้งหมด 11 โรงเรียน จำนวน 4,324 กิโลกรัม

101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน ทั้งหมด 11 โรงเรียน จำนวน 4,324 กิโลกรัม 101 True digital park ร่วมกับบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารของศูนย์อาหาร 101 True digital park จำนวน 4,324 กิโลกรัม แก่ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน ทั้งหมด 11 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก, ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม, ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา 101 True …

101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน ทั้งหมด 11 โรงเรียน จำนวน 4,324 กิโลกรัม Read More »