AIS Contact Center (นครราชสีมา) มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา

AIS Contact Center (นครราชสีมา) จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดยคุณสุชิณา ขานจันทึก ผู้จัดการส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ จ.นครราชสีมา ร่วมกับบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารของโรงอาหาร AIS Contact Center (นครราชสีมา) จำนวน 300 กิโลกรัม ให้แก่โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิรัช ติจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ทาง AIS Contact Center (นครราชสีมา) ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) เพื่อให้ได้ปุ๋ยนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป โดย “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน รวมถึงยังเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนด้านการผลิต จากการนำขยะจากเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นตามแนวคิด Circular …

AIS Contact Center (นครราชสีมา) มอบปุ๋ยจากขยะเศษอาหารที่ย่อยด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.โคกเพชรสระมโนรา จ.นครราชสีมา Read More »