101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน ทั้งหมด 11 โรงเรียน จำนวน 4,324 กิโลกรัม

101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน ทั้งหมด 11 โรงเรียน จำนวน 4,324 กิโลกรัม

101 True digital park ร่วมกับ OKLIN จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารของเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน ทั้งหมด 11 โรงเรียน จำนวน 4,324 กิโลกรัม

101 True digital park ร่วมกับบริษัทโอ๊คลิน (ประเทศไทย) จัดโครงการ “สวนผักปันสุข อาหารกลางวันเพื่อน้อง” มอบปุ๋ยที่ได้จากขยะเศษอาหารของศูนย์อาหาร 101 True digital park จำนวน 4,324 กิโลกรัม แก่ร.ร.ตำรวจตะเวณชายแดน ทั้งหมด 11 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก, ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม, ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา

101 True digital park ได้คำนึงถึงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและเล็งเห็นการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ จึงปลูกฝังให้พนักงานช่วยกันแยกขยะภายในองค์กรและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าเพื่อนำขยะเศษอาหารไปกำจัดโดยเครื่องโอ๊คลิน (OKLIN) ให้ได้ปุ๋ยนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กรและมอบสู่สังคมต่อไป

โดย “สวนปันสุข เพื่ออาหารกลางวัน” ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน รวมถึงยังเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนด้านการผลิต จากการนำขยะจากเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นตามแนวคิด Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยกิจกรรมครั้งนี้ รับมอบที่โดย ด.ต.อนุวัฒน์ แสงวงค์ ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู  ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ได้มีการปลูกผัก และสวนเกษตรนานาชนิดที่สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน อีกทั้งยังแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในพื้นที่รวมถึงสร้างรายได้ให้กับน้องนักเรียนจากการนำผักไปขายสร้างรายได้อีกด้วย

สำหรับปุ๋ยจำนวน 4,324 กิโลกรัม ได้จากการกำจัดขยะเศษอาหารจาก 101 True digital park จำนวน 25,500 กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ได้ 64,520 kg.CO2e ลดก๊าซมีเทนจากเศษอาหารในหลุมฝังกลบได้ 1,020 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งเป็นระยะทาง 10 กม. จำนวน 45,737 คัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน

เครื่องกำจัดขยะโอ๊คลิน (OKLIN) มีคุณสมบัติ ในการกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นกระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติจากจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเฉพาะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่ต้องเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: oklinthailand , Instagram : oklinthailand , Line : @oklinthailand และ www.oklin.co.th

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top