สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน #โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน #โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร

   

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในบ้าน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน…
#โอ๊คลิน นวัตกรรมกำจัดขยะเศษอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหาร ได้ถึง 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากขยะเศษอาหารจากการฝังกลบสร้างก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นวัตกรรมการกำจัดขยะด้วยเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยของ Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์อีกด้วย

#OKLIN An innovative food waste composter using biotechnology reduces the amount of food waste by 80-90% in 24 hours .Food waste in landfill produces methane, one of the gas that causes global warming. Oklin composter help reduce methane, and reduce the numbers of garbage collected per week as well as carbon footprint

GG-02s ของ Oklin สามารถกำจัดขยะเศษอาหารได้ 0-5 กิโลกรัมต่อวัน เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่า สามารถใส่ปุ๋ยบำรุงพืชหรือปลูกผัก ลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ 80-90% Oklin ช่วยลดขยะเศษอาหารจากหลุมฝังกลบ ลดก๊าซมีเทนที่เกิดจากขยะอินทรีย์และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

Top