CELES SAMUI ZERO FOOD WASTE กำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

CELES SAMUI ZERO FOOD WASTE กำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย

โรงแรม CELES SAMUI สมุย กำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย
ลดขยะเศษอาหาร ลดขนถ่าย ลดโลกร้อน

โรงแรม CELES SAMUI ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะเศษอาหารซึ่งมีปริมาณมากในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร นำไปสู่การตั้งนวัตกรรมการกำจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย (OKLIN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขนถ่ายขยะ ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตปรี้นที่เกิดขึ้นจากการขนถ่าย เน้นการกำจัดขยะที่ต้นทาง เพื่อลดภาระให้กับเทศบาล อีกทั้งปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลาย นำมาบำรุงพื้นที่สีเขียวทั้งหมดในโรงแรม ลดการใช้ปุ๋ยจากสารเคมี ปุ๋ยที่เหลือถูกส่งให้กับเกษตรกรเพื่อปลูกผักเป็นผักปลอดสารและนำกลับมาส่งที่โรงแรมอีกครั้ง เพื่อเป็นวัตถุดิบใหม่ เป็น (Circular Economy) หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด

ทำไมต้องกำจัดขยะเศษอาหาร

ขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่มีปริมาณมากและมีทุกบ้านเรือน เมื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบก็สร้างก๊าซมีเทนที่เป็นหนึ่งในก๊าซสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะเศษอาหารด้วยเครื่องย่อยเศษอาหาร หรือถังย่อยเศษอาหาร Oklin จะช่วยลดก๊าซมีเทน ทำให้ฝุ่น PM 2.5 ระบายหายไปได้และลดปริมาณขยะ ส่งผลให้ลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์ รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย

เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลิน

เครื่องกำจัดเศษอาหาร หรือถังย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ย Oklin Composter เป็นการกำจัดขยะอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะอาหาร ได้ 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ที่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น สารบำรุงดิน เร่งใบ เร่งผล ในการทำพืชสวนทางการเกษตร หรือใช้บำรุงต้นไม้

สามารถติดต่อสอบถามสินค้า เครื่องกำจัดเศษอาหาร และติดตามโปรโมชั่นดี ๆ ได้ที่
Facebook page : oklinthailand
Line official : @oklinthailand
โทรศัพท์ : 095-1595645

More Posts

True digital park ร่วมกับ OKLIN ส่งต่อความยั่งยืนสู่ชุมชน มอบวิตามินบำรุงพืชที่ได้จากนวัตกรรมการย่อยสลายขยะเศษอาหารด้วยเครื่องโอ๊คลิน ให้แก่ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของเทศบาลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

Send Us A Message

Top